Kushtet e shërbimit

1. Fushëveprimi

Këto terma dhe kushte të përgjithshme (këtu e tutje referuar si “GTC”) janë pjesë e çdo kontrate midis Outwork SH.P.K., Cheerstrasse 13e, 6014 Lucern, (në tekstin e mëtejmë “imatrix-group.com”) dhe tregtarit.

Ato rregullojnë vetëm përdorimin e softuerit iMATRIX, por jo kontratat individuale të shitjes.

2. Shërbimet

Outwork SH.P.K. u ofron kompanive programe kompjuterike për zgjidhje të re, siç janë menaxhimi i marrëdhënieve me klientët, planifikimi i burimeve të ndërmarrjeve, menaxhimi i burimeve njerëzore, POS, dyqani online, ndërfaqet individuale, kodi i bazës së të dhënave, menaxhimi i projektit, skriptet e kodit të mediave sociale.

2.1 softueri iMATRIX

Tarifat e licencës dhe azhurnimit për programin iMATRIX çdo vit varen nga paketa e ofertës dhe modulet plus TVSH-në. Çmimi përfshin një licencë, instalim dhe konfigurim të njëhershëm.

Pas një prove 30-ditore falas, tarifa e përdoruesit paguhet brenda 10 ditëve nga lëshimi i faturës.

Tarifa e përdorimit duhet të paguhet brenda 10 ditëve nga lëshimi i faturës.

3. Përfundimi i kontratës

Pasi që i licencuari të ketë kontaktuar Outwork SH.P.K. dërgon Outwork SH.P.K. të licencuarit një konfirmim të porosisë për nënshkrim. Kontrata midis Outwork SH.P.K. dhe i licencuari për përdorimin e softuerit iMATRIX informohet nga nënshkrimi i konfirmimit të porosisë nga Outwork SH.P.K. kushtet

4. Statusi ligjor i Outwork SH.P.K.

Outwork SH.P.K. nuk është palë në kontratat e lidhura midis të licencuarit dhe klientit të tij përmes komunikimit. Outwork SH.P.K. përfaqësuesit, punonjësit dhe ndihmësit e saj nuk janë në asnjë mënyrë përgjegjës për rreziqet që lidhen me fillimin dhe përfundimin e transaksioneve dhe nuk janë në asnjë mënyrë përgjegjëse për dëmet që rezultojnë prej tyre.

Outwork SH.P.K. nuk është i detyruar të monitorojë sjelljen e të licencuarve të tij në lidhje me përdorimin e softuerit iMATRIX. Outwork SH.P.K. megjithatë, ka të drejtë, por jo të detyruar, të kontrollojë ligjshmërinë ose lejueshmërinë tjetër të ofertave, teksteve dhe imazheve të botuara në programin iMATRIX të të licencuarve të tij në asnjë mënyrë.

5. Transaksionet financiare

Transaksionet financiare përmes softuerit iMATRIX përpunohen duke përdorur zgjidhjen e pagesës Stripe (karta krediti), PayPal, transfer bankar, Authorize.net AIM dhe SIM, Instamojo, Mollie, Braintree, PayU Money, 2Checkout. Pagesat nga klientët e të licencuarit bëhen direkt përmes llogarisë përkatëse të të licencuarit dhe pa përfshirjen e Outwork SH.P.K. kryhet

6. Kushtet e Përdorimit

I licencuari është përgjegjës vetëm për përmbajtjen, korrektësinë dhe aktualitetin e produktit të tij iMATRIX (përshkrimi i produktit, prezantimi i produktit, informacioni mbi çmimin, etj.).

Tregtari mund, në bazë të Outwork SH.P.K. Përdorni dhe botoni vetëm imazhe dhe tekste të vëna në dispozicion nga produktet që janë krijuar nga përdoruesi ose përdorimi i të cilave bartësi i të drejtave është pajtuar; kjo vlen veçanërisht për tekstin dhe materialin e imazhit që është i arritshëm nga publiku në një faqe tjetër interneti.

Përdoruesi është përgjegjës për të siguruar që oferta dhe shitja e produkteve të tij / saj nuk cenojnë të drejtat e palëve të treta, duke përfshirë të drejtat personale, të drejtat e pronës dhe të drejtat e pronës intelektuale.

Nuk lejohet ruajtja e artikujve në Outwork SH.P.K. Për të ofruar produktet e vëna në dispozicion nëse oferta është e dënueshme ose në kundërshtim me mirësjelljen e zakonshme. Artikujt që janë të paligjshëm, pornografikë, racistë ose të rrezikshëm për shëndetin ose që janë në ndonjë mënyrë të lidhur me organizata antikushtetuese janë të ndaluara. Në veçanti, shitja e kafshëve të gjalla, armëve, ilaçeve dhe kimikateve është e ndaluar.

Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi mund të përdoren vetëm nga përdoruesi të cilit i përkasin. Në interes të tij, ai është i detyruar të mbajë sekret emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Përdoruesi mund të ndryshojë fjalëkalimin në çdo kohë, por ai duhet të zgjedhë një fjalëkalim të ri që nuk është i lehtë për t’u përcaktuar. Nëse emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi janë humbur ose nëse dyshohet për qasje të paautorizuar ose keqpërdorim, përdoruesi duhet të informojë Outwork SH.P.K sa më shpejt të jetë e mundur. për të informuar në mënyrë që të krijohet një fjalëkalim i ri.

Nëse ka indikacione të arsyeshme të përdorimit të paautorizuar ose jo të duhur të produkteve iMATRIX, operatori i platformës mund të ndërpresë përkohësisht hyrjen e sistemit të përdoruesit pa njoftim paraprak derisa të rikthehet siguria.

7. Kufizimi i Përgjegjësisë

Outwork SH.P.K. garanton ekzekutimin e kujdesshëm të shërbimeve të tyre dhe merr përsipër t’i kryejë ato sipas standardit aktual teknik.

Outwork SH.P.K. është i kufizuar në dëmin e shkaktuar nga prishja e qëllimshme e kontratës ose neglizhenca e rëndë dhe e moderuar nga ana e punonjësve të saj. Të licencuarit janë të vetëdijshëm se gabimet mund të zvarriten edhe me zhvillimin dhe mirëmbajtjen e kujdesshme të softuerit, në mënyrë që Outwork SH.P.K. nuk është përgjegjës për funksionimin e pandërprerë të softuerit iMATRIX. Outwork SH.P.K. nuk është përgjegjës për dëmin pasues, fitimin e humbur ose humbjen e të dhënave, si dhe për dëmin si rezultat i ndërprerjeve të biznesit, përveç nëse këto janë shkaktuar nga neglizhenca e rëndë ose qëllimi nga ana e punonjësve.

Outwork SH.P.K. kryen ndërprerje të planifikuara të sistemit, p.sh. Intervalet e mirëmbajtjes, nëse është e mundur në kohë jashtë pikut. Ai mund të ndërpresë operacionet nëse kjo është e nevojshme për arsye të rëndësishme, p.sh. në rast të keqfunksionimeve ose rrezikut të keqpërdorimit. Nëse është e mundur, informacioni në lidhje me ndërprerjet do të bëhet i njohur në një mënyrë të përshtatshme (për shembull në faqen e internetit të imatrix-group.com ose me email për të licensuarit).

I licencuari nuk ka pretendime kundër Outwork SH.P.K .. në rast të ndërprerjes së sistemit.

Outwork SH.P.K. nuk është përgjegjës për defektet dhe keqfunksionimet për të cilat nuk është përgjegjës, veçanërisht jo për mangësitë e sigurisë dhe dështimet operacionale të ofruesve ose kompanive të palëve të treta me të cilët ai punon ose nga të cilët është i varur. Outwork SH.P.K. jo për forcë madhore, procedura të papërshtatshme dhe shpërfillje të rreziqeve nga ana e të licencuarit ose palëve të treta, përdorimi i tepruar, burimet e papërshtatshme operative të të licencuarit ose palëve të treta, ndikimet ekstreme mjedisore, ndërhyrjet nga i licencuari ose palët e treta (viruse, krimba, etj.) që ndodhin pavarësisht nga masat e nevojshme aktuale të sigurisë .

I licencuari pranon që Outwork SH.P.K. Të dhënat që janë të nevojshme për përmbushjen e kontratës regjistrohen dhe ruhen brenda kornizës së detyrimeve ligjore të arkivimit dhe, nëse është e nevojshme, vlerësohen për qëllime statistikore. Outwork SH.P.K. merr përsipër të mos u kalojë të dhënave të përdoruesve palëve të treta për qëllime jashtëkontraktore.

8. Kohëzgjatja dhe zgjidhja e kontratës

Kontrata fillimisht lidhet për 1 vit. Nëse nuk anulohet 30 ditë para skadimit, ajo rinovohet automatikisht për një vit tjetër. Kjo nga ana tjetër mund të përfundojë me një periudhë njoftimi prej 30 ditësh në fund të periudhës së kontratës.

Përfundimi duhet të bëhet me shkrim me postë të regjistruar. Outwork SH.P.K. ka gjithashtu të drejtë të ndërpresë kontratën me e-mail në adresën e-mail të dhënë nga i licencuari për njoftimet në lidhje me kontratën.

Outwork SH.P.K. gjithashtu mund të ndërpresë kontratën me të licencuarin pa njoftim nëse shkel këto terma dhe kushte, nëse procedurat kanë filluar kundër të licencuarit për shkak të falimentimit ose paaftësisë paguese, ose nëse bëhet e qartë nga mjete të tjera që klienti nuk mund të përmbushë më detyrimet e tij të pagesës. Kjo gjithashtu do të pranohet nëse i licencuari nuk ka paguar tarifën për përdorimin e softuerit pavarësisht nga një kujtesë e dytë.

Në rast të shkeljes së detyrës nga i licencuari si dhe ofertës së sendeve të ndaluara dhe cenimit të të drejtave të palëve të treta, Outwork SH.P.K. e drejta për të bllokuar menjëherë hyrjen e të licencuarit në softver dhe për të zgjidhur kontratën pa njoftim.

Çdo tarifë e paguar paraprakisht nuk do të rimbursohet në rast se kontrata zgjidhet pa njoftim. I licencuari është përgjegjës ndaj Outwork SH.P.K. për të gjitha shpenzimet dhe dëmet që mund t’i atribuohen shkeljes së detyrimeve të tij.

9. Ndryshimet në kontratë

Ndryshimet dhe shtesat në këto terma dhe kushte janë efektive vetëm nëse bien dakord me shkrim.

Outwork SH.P.K. rezervon të drejtën për të ndryshuar termat dhe kushtet. Ndryshimet do të shpallen në faqen e internetit në kohën e duhur. Në këtë rast, përdoruesi ka të drejtë të zgjidhë këtë kontratë me një periudhë prej 14 ditësh pas njoftimit. Nëse ai nuk e bën këtë, kjo konsiderohet se është pëlqimi për të vazhduar kontratën në kushtet e reja.

10. Mbrojtja e të dhënave

Outwork SH.P.K. përpunon të dhënat personale të mbledhura nga i licencuari në përputhje me deklaratën e tij të mbrojtjes së të dhënave

11. Përjashtimi

Nëse palët e treta kanë pretendime kundër Outwork SH.P.K. pohojnë një shkelje të të drejtave të tyre përmes ofertave ose përmbajtjes së botuar nga i licencuari ose për shkak të përdorimit tjetër të softuerit nga i licencuari, i licencuari do të njoftojë Outwork SH.P.K. lirohet nga të gjitha pretendimet dhe gjithashtu merr përsipër shpenzimet e mbrojtjes ligjore të Outwork SH.P.K. (përfshirë tarifat gjyqësore dhe juridike).

12. Vendi i juridiksionit dhe ligji në fuqi

Ligji zviceran zbatohet për këto Kushte dhe Rregulla të Përgjithshme, duke përjashtuar dispozitat e konfliktit të ligjeve të së drejtës private zvicerane ndërkombëtare. Përveç nëse përcaktohet ndryshe nga ligji, vendi i juridiksionit është Lucerni, Zvicër.

13. Dispozitat përfundimtare

Nëse pjesë të këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme duhet të jenë joefektive, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e provizioneve të mbetura. Në vend të dispozitave joefektive, dispozitat përkatëse ligjore zbatohen në përputhje me rrethanat.

Statusi: 30/04/2020