Mbrojtja e të dhënave

1. Organi përgjegjës dhe të drejtat e personit në fjalë

IMATRIX është përgjegjës për mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale brenda kuptimit të Ligjit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave. Ju mund të arrini iMATRIX si organ përgjegjës nën detajet e mëposhtme të kontaktit:

Outwork SH.P.K.
Bulevardi Deshmorët e Kombit Nr. 1
1000 Prishtinë

Ju mund të merrni informacione në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura nga ne në çdo kohë falas, si dhe të kërkoni të drejtën tuaj për të korrigjuar, bllokuar ose fshirë të dhënat tuaja. Për ta bërë këtë, përdorni detajet e kontaktit të përmendura më sipër. Nëse dëshironi të kundërshtoni mbledhjen, përpunimin ose përdorimin e të dhënave tuaja nga iMATRIX në përputhje me këto dispozita të mbrojtjes së të dhënave në tërësi ose për masa individuale, ju gjithashtu mund të dërgoni kundërshtimin tuaj me email ose letër në detajet e sipërpërmendura të kontaktit.

2. Kushtet e Përdorimit

Kjo faqe në internet operohet nga iMATRIX. Përmbajtja e disponueshme në këtë faqe në internet është vetëm për informacion. Çdo përgjegjësi për çdo dëm që rezulton nga përdorimi i faqes së internetit ose informacionit në dispozicion në të përjashtohet.

Në veçanti, asnjë përgjegjësi nuk merret për aktualitetin, plotësinë dhe korrektësinë e përmbajtjes. Përgjegjësia për lidhje me faqet e internetit të palëve të treta dhe përmbajtja e faqeve të tilla të internetit përjashtohen gjithashtu. Mund të ndodhë që postat elektronike të mos dorëzohen ose të mos dorëzohen në kohë. Prandaj, ne ju kërkojmë të na dërgoni mesazhe të ndjeshme në kohë ose të rëndësishme me postë të rregullt (me dëshmi të marrjes) ose me korrier. Kur përdorni e-mail, ju rekomandojmë që t’i kërkoni marrësit të konfirmojë marrjen.

Nëse keni dyshime, duhet të kontaktoni marrësin e synuar përmes telefonit. Përveç nëse shënohet ndryshe, të drejtat për të gjithë përmbajtjen (imazhe, tekste, marka, etj.) Të përdorura në këtë faqe në internet janë në pronësi të iMATRIX. Ndalohet përdorimi i tyre pa pëlqimin paraprak të shprehur të iMATRIX. Ndalohet edhe rikuperimi i automatizuar i plotë ose i pjesshëm ose shfaqja e përmbajtjes së kësaj faqe në internet duke përdorur ndihmat teknike (të tilla si programet e zvarritësve / merimangave në internet, motorët e kërkimit meta, inkuadrimi).

3. Qëllimi i deklaratës për mbrojtjen e të dhënave

3.1 iMATRIX është operatori i platformës www.imatrix-group.com, përmes së cilës ofron shërbime në internet dhe në internet për klientët.

Mbrojtja e të dhënave është e rëndësishme për iMATRIX. iMATRIX u përmbahet kërkesave dhe rregulloreve të zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave.

3.2. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave tregon se si iMATRIX merret me të dhënat personale dhe në veçanti përcakton se cilat të dhëna personale përpunohen nga iMATRIX dhe qëllimet për të cilat përpunohen këto të dhëna. Ai gjithashtu përshkruan se si të dhënat personale të mbledhura mund të kontrollohen, korrigjohen ose fshihen.

3.3. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave nuk shtrihet në asnjë lidhje të jashtme që çon në oferta nga palë të treta. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave të ofruesit përkatës zbatohen për këto oferta.

3.4. Kjo politikë e privatësisë është një pjesë integrale e Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të iMATRIX.

4. Të dhënat personale

iMATRIX respekton privatësinë e klientëve të saj dhe mbledh të dhëna personale (të tilla si emri, adresa, adresa e postës elektronike) vetëm nëse ata:

sigurohet vullnetarisht nga klienti (në veçanti: emri, mbiemri, adresa, numri i celularit, adresa e postës elektronike ose numri i TVSH-së);
ose mblidhen automatikisht nga cookies.

5. Përdorimi i të dhënave personale

5.1 Të dhënat e transmetuara në iMATRIX nga klienti mund të përdoren nga iMATRIX si më poshtë:

Për të krijuar një llogari të klientit dhe për të përmbushur detyrimet e tjera kontraktuale;
Për qëllime të marketingut, në veçanti për të kuptuar më mirë nevojat e klientëve dhe për të përmirësuar shërbimet iMATRIX;
Për të bërë biznes me klientin. Për këtë qëllim, iMATRIX gjithashtu mund të dërgojë të dhënat e ofruara nga klienti te partnerët e shitjes dhe bashkëpunimit të iMATRIX në Gjermani dhe jashtë saj. Personat e tjerë nuk do të kenë njohuri për të dhënat personale.

5.2. Aksesi në të dhënat personale është i kufizuar për ata punonjës, si dhe partnerët e shitjes dhe bashkëpunimit që duhet t’i dinë këto të dhëna. Personat dhe kompanitë e interesuara janë të detyruar të ruajnë sekretin dhe të respektojnë ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

iMATRIX në asnjë rrethanë nuk do të shesë të dhëna personale palëve të treta ose t’i tregtojë ato në ndonjë mënyrë tjetër.

6. Mbrojtja e të dhënave

Duke hyrë në këtë faqe në internet, ju pranoni që të dhënat tuaja do të përpunohen në përputhje me këtë udhëzim për mbrojtjen e të dhënave.

Ne përdorim cookies (iMATRIX) në faqe të ndryshme për ta bërë vizitën në faqen tonë të internetit më tërheqëse dhe për të mundësuar përdorimin e funksioneve të caktuara. Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj. Shumica e cookies që përdorim fshihen nga disku juaj i ngurtë në fund të sesionit të shfletuesit (cookies të përkohshëm).

Cookies të tjerë mbeten në kompjuterin tuaj dhe na mundësojnë të njohim kompjuterin tuaj në vizitën tuaj të ardhshme (cookies të përhershme). Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të mos pranohen cookies, gjë që mund të çojë në kufizime në funksionalitetin e faqes në internet. Uebfaqja jonë përdor shërbime nga palë të treta, në veçanti Google Analytics, një shërbim i analizës në internet të siguruar nga Google Inc.

Shërbime të tilla mbledhin informacion dhe mund të përdorin cookies (duke përfshirë të përhershëm). Informacioni i gjeneruar në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe në internet (përfshirë adresën tuaj IP) transferohet në serverat e ofruesve të tillë, ruhen dhe përpunohen atje dhe, në rrethana të caktuara, mund të caktohen në llogarinë tuaj me këta ofrues. Ofruesit mund ta përdorin këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet për operatorin e faqes në internet dhe për të siguruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit.

Ofruesit mund ta transferojnë këtë informacion tek palët e treta ose në vendet ku nuk ka mbrojtje adekuate të të dhënave. Ju mund të kundërshtoni mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave nga Google Analytics në çdo kohë me efekt në të ardhmen duke shkarkuar një shtesë të shfletuesit për të çaktivizuar Google Analytics dhe instaluar ato për shfletuesin tuaj.

Shtesën e çaktivizimit mund ta gjeni këtu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Nëse nuk doni që ofruesit të caktojnë të dhënat e mbledhura përmes faqes sonë të internetit në llogarinë tuaj përkatëse të përdoruesit, duhet të Dilni nga llogaritë e ofruesve përkatës (në veçanti çdo llogari e Google) përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit. Shërbimet e analizës në internet të përdorura në këtë faqe në internet (në veçanti Google Analytics) mbledhin dhe ruajnë të dhëna nga të cilat krijohen profilet e përdorimit.

Këto profile përdorimi përdoren për të analizuar sjelljen e vizitorëve dhe përdoren për të përmirësuar dhe përshtatur faqen tonë të internetit sipas kërkesave.

7. E drejta e përdoruesit për të fshirë të dhënat

Përdoruesit kanë të drejtë, me kërkesë, të marrin informacion falas për të dhënat personale që kemi ruajtur për to. Për më tepër, përdoruesit kanë të drejtë të korrigjojnë të dhëna të pasakta, të revokojnë pëlqimin, të bllokojnë dhe të fshijnë të dhënat e tyre personale dhe, në rast të pranimit të përpunimit të paligjshëm të të dhënave, të paraqesin një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës kompetent.

Të dhënat e ruajtura nga ne do të fshihen sa më shpejt që nuk kërkohen më për qëllimin e tyre të synuar dhe fshirja nuk bie ndesh me ndonjë kërkesë të mbajtjes ligjore.

8. Masat e sigurisë

8.1 iMATRIX ofron masa sigurie për të parandaluar humbjen, keqpërdorimin ose modifikimin e informacionit dhe të dhënave personale.

8.2 Konsumatori e kupton që transmetimet në Internet nuk janë të sigurta. Sapo iMATRIX të ketë marrë informacionin e transmetuar, ai e ruan atë në mënyrë të përshtatshme në sistemet e tij.

9. Përshtatja e deklaratës për mbrojtjen e të dhënave

iMATRIX rezervon të drejtën për të përshtatur këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave në çdo kohë brenda kornizës së kërkesave ligjore.

10. Mohimi i përgjegjësisë

Përmbajtja e disponueshme në këtë faqe në internet është vetëm për informacion. Veçanërisht, ato nuk përbëjnë këshillë juridike. Çdo përgjegjësi për çdo dëm që rezulton nga përdorimi i faqes së internetit ose informacionit në dispozicion në të përjashtohet.

Në veçanti, asnjë përgjegjësi nuk merret për aktualitetin, plotësinë dhe korrektësinë e përmbajtjes.